Atria - Dentysta Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śl.

Banner kontakt chorzów

Regulamin konkursu na najbardziej pomocną opinię

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ POMOCNĄ OPINIĘ

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Pomocna opinia” jest Centrum Stomatologiczne Atria czyli firma ATRIA MED sp. z o.o., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Staszica 14, 41-100, NIP: 6431740006, REGON: 241203943 (zwany dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu i przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
  5. Konkurs trwa od dnia 01.08.2019 roku do odwołania przez Organizatora.
  6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu
  1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Pacjenci gabinetów Centrum Stomatologiczne Atria w Chorzowie, Katowicach. Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, którzy odbyli przynajmniej jedną wizytę.
  2. Uczestnik musi posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Google w celu wzięcia udziału w konkursie. Konta muszą być zgodne z regulaminem i zasadami portalu.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją Konkursu i jego uczestnictwem w Konkursie.
  1. Nagrody
  2. W konkursie przyznawana jest jedna nagroda miesięcznie.
  3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę.
 3. Zasady konkursu i przyznawania nagrody
  1. Uczestnik wystawia opinię na temat swojej wizyty w Centrum Stomatologicznym Atria na profilach Atria w serwisie Facebook lub Google. Opinia ta powinna być pomocna dla innych pacjentów. Pomocną opinią będzie np. informacja o czasie zabiegu, jakości obsługi, lekarzu, który wykonywał usługę.
  2. Konkurs podzielony jest na tury. Każda tura obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Nagroda przyznawana jest po zakończeniu danej tury. Wyniki każdej tury będą dostępne w gabinetach Organizatora. W każdej turze udział w konkursie biorą tylko opinie dodane podczas trwania danej tury.
  3. Nagrodę w konkursie zdobywa najbardziej pomocna dla innych pacjentów opinia. Najbardziej pomocna opinia to taka, która według użytkowników Facebook oraz Google była dla nich pomocna (np. w serwisie Google kciuk w górę oznacza, że opinia była przydatna dla danej osoby). W przypadku gdy kilka osób wystawi opinię o identycznym stopniu zainteresowania, zarząd Organizatora wybierze, która jego zdaniem jest najbardziej pomocna biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną opinii. Najbardziej pomocna opinia wybierana jest spośród puli opinii zgromadzonych na Facebooku i w Google o wszystkich gabinetach Atrii.
  4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej lub komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook lub w komentarzu pod opinią na portalu Google.
  5. Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane nie później niż 7 dni roboczych od daty zakończenia danej tury konkursu, tj. od ostatniego dnia danego miesiąca.
  6. Warunkiem otrzymania przez uczestnika nagrody jest odebranie jej we wskazanej placówce Atria nie później niż do 14 dni od dnia powiadomienia o wygranej.
 4. Postanowienia dodatkowe
  1. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyniki niniejszego konkursu.
  2. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
  3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia Konkursu i wydaniu nagród, przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w drodze mediacji lub przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad Konkursu w trakcie jego trwania, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  4. Regulamin zostanie udostępniony w placówkach i na stronie internetowej Organizatora.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 roku.