Atria - Dentysta Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śl.

Banner kontakt chorzów

Regulamin konkursu - ATRIA Chorzów

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ POMOCNĄ OPINIĘ

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Pomocna opinia” jest Centrum Stomatologiczne Atria czyli firma ATRIA MED sp. z o.o., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Staszica 14, 41-100, NIP: 6431740006, REGON: 241203943 (zwany dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu i przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
  5. Konkurs trwa od dnia 01.08.2021 roku do odwołania przez Organizatora.
  6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu
  1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Pacjenci gabinetu Centrum Stomatologiczne Atria w Chorzowie, którzy odbyli przynajmniej jedną wizytę.
  2. Uczestnik musi posiadać konto w serwisie Google w celu wzięcia udziału w konkursie. Konta muszą być zgodne z regulaminem i zasadami portalu.
  3. Konto Uczestnika w serwisie Google musi być imienne, lub pod musi znaleźć się imię i nazwisko Pacjenta. Jest to konieczne, aby Organizator mógł skontaktować się ze Zwycięzcą.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją Konkursu i jego uczestnictwem w Konkursie.
  1. Nagrody
  2. W konkursie przyznawana jest jedna nagroda miesięcznie w formie bonu na 250 zł oraz jedna nagroda kwartalnie w formie bonu na 500 zł.
  3. Bon nie jest imienny i można być przekazany innej osobie do wykorzystania w Gabinecie Atria Chorzów.
  4. Bon można wykorzystać tylko jednorazowo na jedną, lub więcej usług. Jeśli przy jednej wizycie cała wartość bonu nie zostanie wykorzystana, nie ma możliwości wykorzystania pozostałej części w innym terminie.
 3. Zasady konkursu i przyznawania nagrody
  1. Uczestnik wystawia opinię na temat swojej wizyty w Centrum Stomatologicznym Atria Chorzów na profilu Atria w serwisie Google. Opinia ta powinna być pomocna dla innych pacjentów. Pomocną opinią będzie np. informacja o czasie zabiegu, jakości obsługi, lekarzu, który wykonywał usługę.
  2. Uczestnik musi wystawić opinię najpóźniej do 7 dnia od wizyty odbytej w Centrum Stomatologicznym Atria Chorzów.
  3. Konkurs podzielony jest na tury. Pierwsza tura obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Druga tura obejmuje okres 3 miesięcy od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Zwycięzca drugiej tury jest wybierany spośród trzech zwycięzów pierwszej tury. Nagroda przyznawana jest po zakończeniu danej tury. Wyniki każdej tury będą dostępne w gabinetach Organizatora. W każdej turze udział w konkursie biorą tylko opinie dodane podczas trwania danej tury.
  4. Nagrodę w konkursie zdobywa najbardziej pomocna dla innych pacjentów opinia. Najbardziej pomocna opinia to taka, która według użytkowników Google była dla nich pomocna (np. w serwisie Google kciuk w górę oznacza, że opinia była przydatna dla danej osoby). W przypadku gdy kilka osób wystawi opinię o identycznym stopniu zainteresowania, zarząd Organizatora wybierze, która jego zdaniem jest najbardziej pomocna biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną opinii. Najbardziej pomocna opinia wybierana jest spośród puli opinii zgromadzonych w Google o gabinecie Atria Chorzów.
  5. Opinia powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Jeśli uczestnik nie chce udostępniać swoich danych w opinii, jest zobowiązany do wysłania (w dniu wystawienia opinii) wiadomości e-mail na adres konkurs@atria.com.pl. W treści wiadomości e-mail powinna znaleźć się treść opinii oraz imię i nazwisko uczestnika. W przeciwnym wypadku Organizator nie będzie miał możliwości skontaktować się z Pacjentem.
  6. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w telefonicznie, pod warunkiem, że opinia będzie opatrzona imieniem i nazwiskiem. Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia danej tury konkursu, tj. od ostatniego dnia danego miesiąca.
  7. Warunkiem otrzymania przez uczestnika nagrody jest odebranie jej we wskazanej placówce Atria nie później niż do 30 dni od dnia powiadomienia o wygranej.
  8. Każdy otrzymany bon jest ważny przez 3 miesiące od momentu odebrania go przez Zwycięzcę.
 4. Postanowienia dodatkowe
  1. Serwis Google nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyniki niniejszego konkursu.
  2. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Google ani z nim związany.
  3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia Konkursu i wydaniu nagród, przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w drodze mediacji lub przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad Konkursu w trakcie jego trwania, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  4. Regulamin zostanie udostępniony w placówkach i na stronie internetowej Organizatora.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 roku.