Atria - Dentysta Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śl.

alt

Regulamin konkursu - Jesienne rabaty

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jesienne rabat” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Atria MED Sp. z o. o., ul. Staszica 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP 6431740006 REGON 241203943

3. Partnerem Konkursu jest PESI Zbigniew Gronowski, ul. Hallera 18, 40-321 Katowice, NIP 9542677206, REGON 243645020

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 3 października - 21 października 2016r.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
a. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b. osoba biorąca udział w Konkursie polubiła na platformie Facebook profil Organizatora Konkursu ATRIA Centrum Stomatologiczne (FANPAGE)
c. osoba biorąca udział w Konkursie musi wykonać zadanie konkursowe, które polega na stworzeniu pracy, którą udostępni w formie zdjęcia pod postem konkursowym profilu ATRIA Centrum Stomatologiczne

3. Uczestnik zamieszczając zdjęcie pod postem konkursowym na platformie Facebook oświadcza, że jest autorem fotografii lub posiada prawa do jego publikacji.

4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno zdjęcie swojego rysunku. W przypadku zamieszczenia większej ilości zdjęć pod postem konkursowym opublikowanym na platformie Facebook przez jednego Uczestnika, Partner konkursu ukryje dodatkowe zdjęcia – zostaną one odblokowane w ciągu trzech dni po zakończeniu konkursu.

5. Wszystkie zamieszczone zdjęcia rysunków biorących udział w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej atria.com.pl w dniu publikacji wyników.

6. Partner konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów pod postem konkursowym na platformie Facebook nie zawierających treści wynikających z §3 niniejszego regulaminu.

7. Zabrania się oznaczania innych Użytkowników w postach konkursowych na platformie Facebook.

8. Niedozwolone jest korzystanie z baz danych zawierających fikcyjnych użytkowników platformy Facebook w celu pozyskania dodatkowych polubieni pracy.

9. Publikacja zdjęcia pod postem konkursowym jest uważana za akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

1. Treść zadania konkursowego:

Konkurs na rysunek oraz hasło promujące prawidłową higienę jamy ustnej. Rysujesz, malujesz a może tworzysz grafiki komputerowe i nieobce Ci są zasady prawidłowej higieny jamy ustnej? Podziel się swoją wiedzą! Przygotuj rysunek, obraz lub grafikę komputerową wraz z wkomponowanym w nie hasłem promującym prawidłową higienę jamy ustnej. Pod postem konkursowym wklej zdjęcie swojej pracy i jej krótki opis. 3 prace, które wybierze komisja konkursowa otrzymają od nas rabaty na 200, 100 i 50 zł do wykorzystania na dowolny zabieg stomatologiczny w placówce Atria MED. Przy wyborze prac komisja będzie kierować się także głosami oddanymi na pracę w formie ilości oddanych polubień konkretnej pracy.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
a. Pierwsza nagroda: Rabat 200 zł do wykorzystania na dowolny zabieg
b. Druga nagroda: Rabat 100 zł do wykorzystania na dowolny zabieg
c. Trzecia nagroda: Rabat 50 zł do wykorzystania na dowolny zabieg

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 3 października (godzina 12:00) - 21 października (godzina 22:00) 2016 roku udzielą najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe.
a. Najciekawsza praca zostanie wybrana przez Organizatora oraz Partnera Konkursu. W składzie komisji: Tomecki Piotr, Kłobukowski Kamil, Gronowski Zbigniew
b. Dodatkowym czynnikiem wybrania najciekawszej pracy będzie zebrana ilość polubień pod daną pracą konkursową – zebranie największej ilości polubień nie gwarantuje zdobycia nagrody a jest jedynie wskazówką dla organizatorów, która praca najbardziej podoba się społeczności Facebooka.
c. W przypadku udowodnienia przez Organizatora lub Partnera Konkursu działań niezgodnych z Regulaminem praca konkursowa zostanie usunięta

3. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oddanych głosów i w przypadku udowodnienia przez Uczestnika oszustwa usunięcia jego pracy konkursowej i nie przyznania nagrody.

4. W przypadku braku zastrzeżeń dotyczących przeprowadzenia konkursu nagrody zostaną przyznane według następującego wzorca: Każdy z członków komisji ocenia prace w skali od 1 – 10 gdzie 1 – słaba praca, 10 – bardzo dobra praca.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 10 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Partner Konkursu.

8. Nagroda możliwa do zrealizowana w jednym z 5 oddziałów Centrum Stomatologicznego Atria MED Sp. z o. o. w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu. Oddziały Atria MED w których można zrealizować nagrodę to:
a. Gabinet stomatologiczny Atria MED w Chorzowie: ul. Hajducka 15,
b. Gabinet stomatologiczny Atria MED w Siemianowicach Śląskich: ul. Staszica 14,
c. Gabinet stomatologiczny Atria MED w Katowicach: ul. Mikołowska 56,
d. Gabinet stomatologiczny Atria MED w Rudzie Śląskiej: ul. Planty Kowalskiego 4,
e. Gabinet stomatologiczny Atria MED w Mysłowicach: ul. Bytomska 18,

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz późniejszego adresu niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 23 października 2016 roku.

2. Wszystkie pytania i skargi należy wysyłać na adres support@atria.com.pl

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.