1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera.

 2. Podmiotem świadczącym usługę Newslettera oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tej usługi jest Atria Med Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Staszica 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330100, NIP: 6431740006, REGON: 241203943, adres elektroniczny: kontakt@atria.com.pl.

 3. Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.

 

 1. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usługi Newslettera,

 2. Usługodawcy - Atria Med Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Staszica 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330100, NIP: 6431740006, REGON: 241203943, adres elektroniczny: kontakt@atria.com.pl.

 3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,

 4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://atria.com.pl/ prowadzony przez Usługodawcę,

 5. Newsletter – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegającą na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowej.

 

 1. Usługa Newslettera

 1. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po dokonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności w Serwisie internetowym:

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu zamieszczonym w Serwisie internetowym,

 2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowanie,

 3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 4. naciśnięcie przycisku „Zapisz”,

 5. potwierdzenie zapisania się do Newslettera w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (e-mail).

 1. W ramach usługi Newslettera Usługobiorca otrzymywać będzie w cyklicznych odstępach informację handlową, zawierającą w szczególności informację o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 2. Zapisanie się do usługi Newslettera jest dobrowolne.

 3. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera klikając link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub przesyłając informację o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@atria.com.pl.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad funkcjonowaniu Newslettera Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady.

 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@atria.com.pl lub pisemnie na adres: Atria Med Sp. z o.o., ul. Staszica 14, 41-100 Siemianowice Śląskie.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie internetowym. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do zrezygnowania z usługi Newslettera.